close× Call Us +45 20 80 21 00
×

Privatlivspolitik

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle føl-somme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenser-ne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi be-gynder at behandle dine persondata.

Kontaktoplysninger
Lars Larsen Watches A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i over-ensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Lars Larsen Watches A/S
CVR-nr: 34478686
Østre Havnevej 35
5700 Svendborg
Denmark

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi be-handler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, op-lyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om for-målet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjene-ster samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:
o Almindelige persondata
o Kunde og leverandør og kontakt data
o Transaktionsdata

I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører, fx fra sociale medier. Inden vi eventuelt sammenstiller data, vurderer vi, om der er risiko for, at be-handlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om behandlingen og dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få behandlingen be-grænset, hvis du mener, de data, vi sammenstiller om dig, er unøjagtige.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forret-ningsmæssige formål.

Det sker, når vi har brug for at:
- Administration af din relation til os
- Opfyldelse af lovkrav

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er define-ret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det sam-me gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymi-seret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forplig-telser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamæng-de, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsnin-ger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også ind-lejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grun-den til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet oven-for, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Når vi i vores produkter og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyn-dighed over barnet.

Videregivelse til eller deling af data med tredjemand
Vi kan give eller dele dine persondata med tredjemand til følgende formål:

Til de supporttjenester vi inddrager. Vi bruger tredjemand til at levere vores tjenester, som for ek-sempel it-leverandører, udbydere af sociale netværk, markedsføringsbureauer, kreditkort- og kon-tokortselskaber samt udbydere af kreditforsikring. Enhver sådan tredjemand skal sørge for passen-de beskyttelse af dine persondata, og de må udelukkende behandles i overensstemmelse med vo-res instrukser.

Tredjemands websider. Vores websider indeholder links til websider tilhørende tredjemand. Hvis du følger disse links, forlader du vores websider. Denne databeskyttelsespolitik gælder ikke for websi-der tilhørende tredjemand. Lars Larsen Watches A/S påtager sig intet ansvar for brugen af dine persondata hos tredjemand.

Din brug af disse websider er for egen risiko. For yderligere oplysninger om, hvordan en sådan tred-jemand behandler dine persondata, henvises til dennes databeskyttelsespolitik (hvis den findes).

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikker-hed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstalt-ninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uauto-riseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der be-handler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og va-ner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, øko-nomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerheds-bruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies
Lars Larsen Watches A/S anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og mål-rette annoncer gennem remarketing. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der omfatter:
• Google (herunder Adwords og Analytics)
• Mouseflow
• Facebook

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det for-mål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som mu-ligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsi-gelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplys-ningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kon-trakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse person-data til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almin-deligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbin-delse hermed, er du velkommen til at kontakte Lars Larsen Watches A/S på:

Lars Larsen Watches A/S
CVR-nr: 34478686
Østre Havnevej 35
5700 Svendborg
Denmark

Kontakt: Michael Horn
Mail: michael@larsenwatches.com
Telefon: (+45) 20 80 21 00